모델 Metrologic MS 7120
규격 80mm(W) x 150mm(H) x 105mm(D), 410g
작동환경 작동온도 섭씨 0 ~40 도
보관온도 섭씨 -40 ~ 60도
습도 5 ~ 95%
스캔속도 1200 scan/sec
판독거리 0 ~ 215mm
Interface RS232c, USB, Key board Wedge
 
모델 Metrologic MS 3580
규격 67mm(W) x 108mm(H) x 66mm(D), 170g
작동환경 작동온도 섭씨 10 ~40 도
보관온도 섭씨 -40 ~ 60도
습도 5 ~ 95%
스캔속도 1650 scan/sec
판독거리 19 ~ 273mm
Interface RS232c, USB, Key board Wedge
 
모델 삼성 STP-131
인쇄속도 73.3mm/sec
해상도(dpi) 180 DPI
드라이버 win95, 98, ME, 2000, NT, XP, 2003, OPOS지원
통신방식 RS 232C, IEEE 1284
Interface 150(W) x 205(D) x 132mm(H)
 
모델 삼성 SRP-350
인쇄속도 150mm/sec
해상도(dpi) 180 DPI
드라이버 win95, 98, ME, 2000, NT, XP, 2003, OPOS지원
통신방식 RS 232C, IEEE 1284
Interface 145(W) x 195(D) x 146mm(H)